Μετατάξεις

Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Γ στην Κω

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Γ’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κ.Υ.Α. συμπλήρωση υπ ́αριθμ. 11.1/1460/2013-ΦΕΚ1017/Β’/03.06.2015), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α ́),τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α ́). Έδρα της Κινητής Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Γ ́ είναι ο Δήμος Κω της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

72u0465fue-xji

72u0465fue-xji