Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφύγων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφύγων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης -Προστασίας του Πολίτη.

Η Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προτίθεται να στελεχώσει τη Γραμματεία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1,2,5 και 6-8 του Ν. 3907/2011 (A΄7), της παρ. 4 του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4058/2012 (Α΄63) καθώς και του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4084/2012 (Α΄190).

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Σύμφωνα προς την υπ’αριθμ. EM/1-Β189/3-9-2012 (Α΄2420) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη……».

Οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης στην Αρχή Προσφυγών που εδρεύει στην Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

6ΖΖ4Ι-ΣΒΡ

Η Αρχή Προσφυγών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει ως αποστολή την εξέταση των προσφυγών αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, αυτοτελούς Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του συναρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 16 του Ν. 4057/2012 (Α’ 54), που θα εκδοθεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4058/2012 (Α΄63).