Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Νόμος 4115/13, ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013).

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 3906/191/8-4-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, από Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ,Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα (σε περίπτωση που οι οργανικές τους διατάξεις το επιτρέπουν).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση