Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωσή της με την απόσπαση τεσσάρων υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τα προσόντα των υποψηφίων ορίζονται ως εξής:
α) δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της ισότητας των φύλων. Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίων με σπουδές στον τομέα της ισότητας των φύλων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημόσιοι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Επίσης, απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση