Βελτίωση οδού Μικρόβαλτου - Λιβαδερού

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά των ιδιοκτησιών για την εξαγορά ακινήτων στο έργο: «Βελτίωση οδού Μικρόβαλτου – Λιβαδερού»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και την υπ’ αριθμ. 44/24-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 3ος Όροφος ), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των υπηρεσιακών μελών και συγκεκριμένα των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού για την έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά των ιδιοκτησιών προκειμένου η διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων για το έργο

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης: 5.047,92 € με ΦΠΑ.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας όπως προβλέπεται.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, όπως προβλέπεται, να διαβιβαστεί αμελλητί στο Γραφείο Τύπου.