Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση της e-apostille σε έγγραφα εκδιδόμενα από τις Αρχές του κράτους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Αναγνώριση της e- apostille σε έγγραφα εκδιδόμενα από τις αρχές του κράτους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 46697/21.11.2013 έγγραφο μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας ενημερώσαμε σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία από την 1η Οκτωβρίου 2013 η Δημοκρατία της Μολδαβίας εφαρμόζει για την γνησιότητα των δημοσίων εγγράφων της που προσκομίζονται προς χρήση σε χώρες συμβαλλόμενες στην Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, την ηλεκτρονική επισημείωση και αιτείτο να αναγνωρίζεται από τις Ελληνικές υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος στην Διεύθυνσή μας δεν περιήλθαν αντιρρήσεις από τις Υπηρεσίες στις οποίες στάλθηκε το ανωτέρω έγγραφο, για την ύπαρξη προβλημάτων που θα προέκυπταν από την αποδοχή της e-apostille, παρά μόνο κάποιες προφορικές αιτιάσεις από υπηρεσίες που δέχτηκαν έγγραφα με ηλεκτρονική επισημείωση, οι οποίες εστιάζονταν στο πως και ποιος θα πραγματοποιεί τον έλεγχο για την γνησιότητα της ηλεκτρονικής επισημείωσης.

ΒΙΡΝΝ-ΑΥΡ