Τσιούμαρης Γρηγόρης: 4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις

4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις.

4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις.

Την Προμήθεια, Εγκατάσταση, τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία 2 συγκροτημάτων λεβητών θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MW έκαστο στις εγκαταστάσεις ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας προϋπολογισμού 4.000.000,00 € συν Φ.Π.Α. 24% εισηγήθηκε την ένταξή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης:

 • στην 58η Οικονομική Επιτροπή της 22ας Δεκεμβρίου και
 • στην 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ Δυτικής
  Μακεδονίας (2012-2016) της 19ης Ιανουαρίου.

Όπως είναι γνωστό με την διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς, δεν θα είναι δυνατή η τροφοδοσία με θερμό νερό του δικτύου τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, με αποτέλεσμα όλος ο αστικός ιστός της πόλης να μην μπορεί να θερμανθεί.

Με την υλοποίηση του έργου θα καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης μέχρι την οριστική  λύση του προβλήματος, που θα δοθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής της Πτολεμαΐδας 5 και των απαιτούμενων σχετικών υποδομών.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε με την συμφωνία «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που υπεγράφη στις 17.09.2020 για την αντιμετώπιση των αναγκών των τηλεθερμάνσεων, μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων, οι Δήμοι Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ και η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμφώνησαν στην δημιουργία κοινού δικτύου διασυνδέσεων των τηλεθερμάνσεων των τριών πόλεων με δύο βασικά σημεία παραγωγής και εφεδρειών θερμικής ενέργειας (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαΐδα 5).

Στην παραπάνω συμφωνία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών λεβήτων, ισχύος 80 MWth, ως μόνη εφικτή (χρονικά) μεταβατική λύση για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας την περίοδο 2021-2022, με δεδομένη την εξάντληση της παρέκκλισης 32.000 ωρών λειτουργίας των Μονάδων 3,4 ΑΗΣ Καρδιάς  εντός του 2021.

Την λύση αυτή εισηγήθηκε και η κοινή Ομάδα Εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ, μετά από οικονομοτεχνική αξιολόγηση (9) εναλλακτικών τεχνικών λύσεων.

Οι προς εγκατάσταση ηλεκτρικοί λέβητες στη συνέχεια προβλέπεται να αποτελέσουν εφεδρεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών ΑΠΕ της ΔΕΗ και ιδιωτών στο Λεκανοπέδιο, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας για τις τηλεθερμάνσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής των ΑΠΕ και χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το προτεινόμενο έργο συμφωνήθηκε με το άρθρο 6 του Μνημονίου, στο οποίο αναφέρεται ότι το κόστος της επένδυσης των ηλεκτρικών λεβήτων, ύψους 4.000.000,00 € , θα καλυφθεί από τον λιγνιτικό πόρο που κατανέμεται στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, με το άρθρο 3  του Μνημονίου  προβλέπεται ότι: «Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών λεβήτων στον ΑΗΣ Καρδιάς θα γίνει από τη ΔΕΗ μετά από σχετική εντολή του Δήμου Εορδαίας (ΔΕΤΗΠ), ενώ στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο θα παραχωρήσει δωρεάν στην  Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων Δ. Μακεδονίας μόλις αυτή συγκροτηθεί

Σε εφαρμογή των παραπάνω συμφωνηθέντων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης αποδέχθηκε και προώθησε το αίτημα του Δήμου Εορδαίας για την χρηματοδότηση του έργου και ο Δήμος εξέδωσε την σχετική εντολή προς την ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία , κατά την οποία το τελικό ύψος δαπάνης της επένδυσης διαμορφώνεται σε περίπου 3.000.000,00 €.

Για την χρηματοδότηση του προτεινομένου έργου από το ΕΑΠ/ΤΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λήφθηκαν υπόψη:

 1. Οι τεχνικοοικονομικές αναλύσεις της ομάδας εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ-ΑΝΚΟ.
 2. Η κατεπείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου, ώστε να αποφευχθεί η παύση
  λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων
  τροφοδότησης από την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», όπως καταγράφηκε και
  συμφωνήθηκε στο προαναφερθέν ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
 3. Το  γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας και η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ)
  βαρύνονται με την υλοποίηση, το κόστος και την ανάγκη εξασφάλισης ίδιων
  κεφαλαίων των εγκατεστημένων και προς εγκατάσταση δικτύων, τα οποία θα
  εισφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων
  και που σύμφωνα
  με τα στοιχεία της ΔΕΤΗΠ είναι τα εξής:
  Α. Η υφιστάμενη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς (αγωγός
  μεταφοράς, μήκους 2Χ16.580 μ.)  με συμβατικό κόστος  13.449.356 € και με
  δανειακές υποχρεώσεις (ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) 496.149,22 € έως το έτος
  2031.
  Β. Η υλοποιούμενη από την ΔΕΤΗΠ διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με
  την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» και οι μετασκευές της μονάδας για την παραγωγή
  θερμικής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 32.541.000 €, με δημόσια δαπάνη
  (επιχορήγηση) 23.504.989 € και απαιτούμενα ιδία κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ ύψους
  9.036.011 €, σύμφωνα με την πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο
  ΕΣΠΑ.
 1. Το γεγονός ότι οι πιστώσεις του ΕΑΠ/ΤΠΑ (λιγνιτικός πόρος) που διατίθενται για
  τις επενδύσεις των τηλεθερμάνσεων είναι συμβατές με τους σκοπούς του
  προγράμματος , διότι ενισχύουν αποδοτικές υποδομές, μειώνουν την ανάγκη
  δανεισμού των δημοτικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην διατήρηση των
  χαμηλών τιμολογίων της τηλεθέρμανσης.

 

4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις