Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 128070/2100/18-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α’/2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265).
 4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 20» (ΦΕΚ 3322/Β/2016) όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
 9. Την αρ. 8837/14-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016» όπως κάθε φορά ισχύει.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2016.·
 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αξιολογητών που ορίστηκαν με την αρ. πρωτ. 169609/1705/09-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης) της αρ. πρωτ. 119974/2060/06-07-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη.
 12. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αξιολογητών που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 169609/1705/09-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας επί των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι κατατασσόμενοι ως Εν Δυνάμει Δικαιούχοι στο σχετικό Πίνακα της αρ. πρωτ. 43511/263/12-3-2018 Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , όπως αυτά αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 13. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31515/1264/22-02-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επί των Ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, όπως αυτά αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 14. Την υπ’ αριθμ 128070/2100/18-7-2017 αρχική Απόφαση Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 15. Την υπ’ αριθμ 24304/159/8-2-2018 1η Τροποποίηση της υπ. αριθ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής Απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας .
 16. Το υπ΄αριθμ. 820/29-1-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, «Προγραμματική υπερδέσμευση στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020».
 17. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της  με αριθμ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

«2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τέλος του  παραρτήματος  και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 1. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν την ημερομηνία ένταξης που αναγράφεται στο παράρτημα για κάθε δικαιούχο και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται από τον διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.»

Β.    Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 Απόφασης με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Γ.    Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017  Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα ‘‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016»’’.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η απόφαση με ΑΔΑ: Ψ7ΛΣ7ΛΨ-Μ44