Τσιούμαρης Γρηγόρης: 1.670.000,00 € για την Συντήρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

1.670.000,00 € για την Συντήρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

1.670.000,00 € για την Συντήρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

1.670.000,00 € για την Συντήρηση – Βελτίωση  του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

Κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 17ης Φεβρουαρίου ο τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα σε τμήματα των δρόμων:

 • Κοζάνης- Αιανής (ξεκινώντας από το κτίριο της ΣΔΟΕ)
 • Άνω και Κάτω Κώμης
 • Διασταύρωση Εθνικής οδού προς Ακρινή

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων
 • Καθαρισμός οχετών
 • Κατασκευή στρώσεων ερείσματος
 • Κοπή και απομάκρυνση φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας
 • Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή σκυροδέματος
 • Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων
 • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
 • Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος
 • Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικίνδυνων θέσεων
 • Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: 1.670.000,00 € για την Συντήρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

 

 

1.670.000,00 € για την Συντή ρηση – Βελτίωση  του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

Κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 17ης Φεβρουαρίου ο τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «Συντή ρηση – Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα σε τμήματα των δρόμων:

Κοζάνης- Αιανής (ξεκινώντας από το κτίριο της ΣΔΟΕ)

Άνω και Κάτω Κώμης

Διασταύρωση Εθνικής οδού προς Ακρινή

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

 Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων

Καθαρισμός οχετών

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος

Κοπή και απομάκρυνση φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή σκυροδέματος

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικίνδυνων θέσεων

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος