Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων

Σύμφωνα με το Α.Π.5832/05.09.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                       ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΙΜΙ2/2018/CA/003    ΙΤ Assistant-Contract Agent(M/F)-FGIII                  17.09.2018
ΙΜΙ2/2018/CA/004    Ex-Post Control Officer-Contract Agent(M/F)-FGIV   17.09.2018

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔ6Α465ΧΘΨ-ΝΚΞ)