Νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης για το σχολικός έτος 2019-2020, για το αντικείμενο της κολύμβησης

Κολυμβητήριο Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής Νέων  δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Π. Ε. Κοζάνης για το σχολικός έτος 2019-2020  για το αντικείμενο της κολύμβησης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  1. Το άρθρο 60 του Ν. 4412/16
  2. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  3. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του νόμου 4625/19 ( ΦΕΚ 139-Α)
  4. Την με αριθμ. 289/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΗΜ7ΛΨ-3ΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης Νέων Δρομολογίων μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των: Νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. Κοζάνης για το σχολικό  έτος 2019-2020  συνολικού ποσού 12.152,05 με το Φ.Π.Α

Προϋπολογισμού 12.152,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την  4/3/2020 και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων δρομολογίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης για το αντικείμενο της κολύμβησης και η υπεύθυνη δήλωση. (ΑΔΑ: ΨΘ5Δ7ΛΨ-ΜΚΑ)