35,35,239,245.199600

ο Πρόεδρος της Καστανιας Γιώργος Νιζάμης