Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Προκηρύξεις θέσεων
Σύμφωνα με το Α.Π.2436/10-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                  ΘΕΣΗ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
SRB/AST/2018/002      FINANCE ASSISTANT             04-05-2018 (ώρα 12:00 Βρυξελλών)
SRB/AST3/2018/003 PROCUREMENT ASSISTANT       04-05-2018 (ώρα 12:00 Βρυξελλών)
Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://srb.europa.eu/vacancies
Σημειώνεταιότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος
Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΧΥ465ΧΘΨ-7Φ3)