Αυτή είναι η έκδοση html του αρχείου http://www.dimostempon.gr/images/NEA_ANAKOINWSEIS_GENERAL/metataxeis_2015.pdf.
Το G o o g l e δημιουργεί αυτόματα εκδόσεις html των εγγράφων καθώς περιηγείστε στον παγκόσμιο ιστό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μακρυχώρι, 28 / 01/2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Π.: 813
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες
: Παπαδημητρίου Δήμητρα
Ταχ. Διεύθυνση
: Μακρυχώρι Λάρισας
Τ.Κ.
: 40006
Τηλέφωνα
: 2495350410
ΦΑΧ
: 2495022410
e-mail
: papadi@dimostempon.gr
Προς:
Ως πίνακας αποδεκτών
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους
υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ.)
Υπουργείο Εσωτερικών
Κοινοποίηση:
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
Σταδίου 27
Τ.Κ.: 40183, Αθήνα
(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για
ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου
www.gspa.gr)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Ο Δήμος Τεμπών Νομού Λαρίσης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έντεκα ( 11 ) θέσεων
προσωπικού με μετάταξη με μεταφορά θέσης από Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τεμπών, ταχυδρομική διεύθυνση:
Μακρυχώρι Λάρισας, Τ.Κ.: 40006, τηλ. 2495350410.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τι διατάξεις:
1. Των άρθρων 74, 79, 181 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-08-2011) «Τροποποίηση τις συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση –
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Των άρθρων 33, 34, 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και τις διατάξεις εφαρμογής του

Page 2
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», χωρίς να υπάρχουν κενές
οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.
4. Της αρίθμ. 11 οικ. 10203/19-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού –
Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει,
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει
προσωπικότητάς τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.
Εν συνεχεία και αφού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λάρισας και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα
αποσταλεί στη Δ/νση προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών αίτημα για έγκριση της
πρόσληψης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06,
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011.
Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την
παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης, στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται
με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-20011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347
(ΦΕΚ 315/Α’/31-12-2003), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/09-03-2005) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/09-06-
2006).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Υπουργείων ή
άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Τεμπών από 15-02-2015 έως και 15-03-2015 (διάστημα τουλάχιστον του ενός
μηνός, σύμφωνα
με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ. 19935/27-07-2007 Υπ. Εσωτερικών) τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση μετάταξης, όπως επισυνάπτεται στην παρούσας πρόσκληση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχομένου του.

Page 3
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που
επικαλείται.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται: α) η ημερομηνία
διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν,
τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδεις της
τελευταίες πενταετίας, και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο
υπάλληλος δεν έχει κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση
παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για
άλλους λόγους).
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω
αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην
αρίθμ. πρωτ. 813/28-02-2015 ανακοίνωση του Δήμου Τεμπών» (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτησή του υποψηφίου).
Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των
αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.
Κάθε φορές, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε
όλες τις Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ που εποπτεύει.
Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό
τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τεμπών www.dimostempon.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική
για την υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στου Δήμου Τεμπών, στο τηλ. 2495350410.
Ο Δήμαρχος
Κων/νος Κολλάτος
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
να κοινοποιήσουν άμεσα στους
υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Βασιλίσσης Σοφίας 15,
105 74, Αθήνα.
2. Υπουργείο Οικονομικών – Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα.
3. Υπουργείο Εξωτερικών – Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα.
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός Αθήνα.
5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Νίκης 5-7, 101
80 Αθήνα.
6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα.
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37,
151 80 Μαρούσι Αθήνα.
8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.
9. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα.
10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα.
11. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου - Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 Πειραιάς.
12. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Π. Κανελλόπουλου 4, 101 77 Αθήνα.

Page 4
13. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - Μεσογείων 96, 115 27
Αμπελόκηποι Αθήνα.
14. Υπουργείο Τουρισμού – Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα & Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα.
15. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη.
16. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Δ/νση Διοικητικού – Γ. Κακουλίδου 1, 691 00
Κομοτηνή.
17. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Δ/νση Διοικητικού – Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη.
18. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Διοικητικού – Περιοχή ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη.
19. Περιφέρεια Ηπείρου – Δ/νση Διοικητικού – Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα.
20. Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δ/νση Διοικητικού – Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.
21. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικού – Π. Ανάκτορα 49, 491 00 Κέρκυρα.
22. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δ/νση Διοικητικού – Ν.Ε.Ο. Πατρών, Αθηνών 69-71, 264 42 Πάτρα.
23. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δ/νση Διοικητικού – Υψηλάντη 1, 341 00 Λαμία.
24. Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Διοικητικού – Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα.
25. Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Διοικητικού – Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη.
26. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δ/νση Διοικητικού – Π. Κουντουριώτη 77, 811 00 Μυτιλήνη.
27. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Διοικητικού – Ακτή Παπάγου, 841 00 Ερμούπολη Σύρος.
28. Περιφέρεια Κρήτης – Δ/νση Διοικητικού – Πλ. Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης.
29. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Διοικητικού – Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα.
30. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Δ/νση Διοικητικού – Στερεάς Ελλάδας – Σωκράτους 111,
413 36 Λάρισα.
31. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Διοικητικού – Β. Ηπείρου 20,
454 44 Ιωάννινα.
32. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Διοικητικού – Νέα
Εθνική Οδός Πατρών, Αθηνών 158 264 42 Πάτρα.
33. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Δ/νση Διοικητικού – Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, 185
38 Πειραιάς.
34. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης – Δ/νση Διοικητικού – Καθ. Ρωσσίδη 11, 54 655,
Τ.Θ. 540 08 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
35. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Δ/νση Διοικητικού – Πλ. Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο
Κρήτης.
36. Όλοι οι Δήμοι.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Page 5
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη στο Τεμπών.
Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, βάσει της με αρίθμ. πρωτ.
… - ... / … / …. ανακοίνωση – πρόσκλησή σας, όπως εξετάσετε το αίτημα μετάταξής μου από την υπηρεσία
μου σε θέση κλάδου …………………… του Δήμου σας.
Υπηρετώ ως μόνιμος / ΙΔΑΧ υπάλληλος στο …………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κατηγορία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κλάδος: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Βαθμός: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ/νση εργασίας: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο εργασίας: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Φαξ εργασίας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ