Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα

Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην  σύναψη  σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα και έχοντας υπόψη :

       Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει » Διαβάστε περισσότερα !!!