Παράρτημα IV

Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης εφεδρικού Η/Ζ
Περιεχόμενα:

  1. Ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, διατάξεις ηλεκτρικής προστασίας.
  2. Είδος καυσίμου.
  3. Ανάγκες που θα εξυπηρετούνται.

Συνοδευτικά σχέδια:

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 ή 1:2000, που θα παρουσιάζει το γήπεδο και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού.