Παράρτημα III

Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης υγραερίου
Περιεχόμενα:

  1. Ο αριθμός, το έτος κατασκευής, η χωρητικότητα και το περιεχόμενο των δεξαμενών υγραερίου.
  2. Αναφορά στη δήλωση συμμόρφωσης CE ή σε συνοδευτικά πιστοποιητικά.
  3. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της τεχνικής οδηγίας Δ3/14858 (ΦΕΚ477Β/1993).
  4. Αναφορά στο πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Συνοδευτικά σχέδια:

  1. Κάτοψη – Τομή δεξαμενών (θέση, χώρος δεξαμενών, ασφαλιστικές διατάξεις και οδεύσεις).
  2. Λειτουργικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο υγραερίου (π.χ. κατακόρυφο διάγραμμα).