Παράρτημα II

Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης δοχείων πίεσης
Περιεχόμενα:

  1. Ο αριθμός, το έτος κατασκευής, η χωρητικότητα και το περιεχόμενο των δοχείων υπό πίεση.
  2. Αναφορά στη δήλωση συμμόρφωσης CE ή σε συνοδευτικά πιστοποιητικά.
  3. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. οικ. 16289/330 (ΦΕΚ987Β/1999).

Συνοδευτικά σχέδια:

  1. Κάτοψη – Τομή δοχείων πίεσης (θέση, αποστάσεις από τοιχοποιία, ασφαλιστικές διατάξεις και οδεύσεις.
  2. Λειτουργικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις συσκευές που συνδέονται στα δοχεία πίεσης (π.χ. κατακόρυφο διάγραμμα).