Παράρτημα I

Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης ατμολεβήτων

Περιεχόμενα:

  1. Ο αριθμός, το έτος κατασκευής και η κατηγορία των ατμολεβήτων.
  2. Αναφορά στη δήλωση συμμόρφωσης CE ή το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας.
  3. Αναφορά στο πιστοποιητικό παραλαβής.
  4. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β/2012).
  5. Αναφορά στο πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Συνοδευτικά σχέδια:

  1. Κάτοψη λεβητοστασίου (θέση ατμολέβητα, αποστάσεις από τοιχοποιία, τοιχοποιία λεβητοστασίου, κλίση δαπέδου).
  2. Τομή λεβητοστασίου (η τομή  στη διαμήκη διεύθυνση του ατμολέβητα, ασφαλιστικές διατάξεις και οδεύσεις, να φαίνεται η κατασκευή της οροφής).
  3. Λειτουργικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις συσκευές που τροφοδοτούνται από τον ατμολέβητα (π.χ. κατακόρυφο διάγραμμα).