Προδιαγραφές μελετών

Προδιαγραφές Μελετών και συνοδευτικών σχεδιαγραμμάτων σύμφωνα  με  το  Β.Δ.  της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄) όπως αυτό ισχύει

Προτεινόμενο πρότυπο μελέτης εγκατάστασης
Μια μελέτη εγκατάστασης για την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω

Καταχώριση δευτερεύουσας σελίδας

1. Σχετική Νομοθεσία

 1. Β.Δ. της 15/10/1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως»
 2. Π.Δ. 108 (ΦΕΚ141Α/2013) « Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.» (πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σύντομα).
 3. Π.Δ. 115 (ΦΕΚ200Α/2012) « Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.» (πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σύντομα).
 4. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και συνοδευτικές Υ.Α. και Π.Δ.
 5. Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργίας βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Μελέτη Εγκατάστασης

2.1 Γενικά Στοιχεία:

 1. Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή η επωνυμία του φορέα.
 2. Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.
 3. Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας.
 4. Κύρια δραστηριότητα βάσει Κ.Α.Δ. (αν έχουν δοθεί Κ.Α.Δ.. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να χρησιμοποιηθούν αυτοί).
 5. Δευτερεύουσα δραστηριότητα βάσει Κ.Α.Δ. (αν έχουν δοθεί Κ.Α.Δ.. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να χρησιμοποιηθούν αυτοί).
 6. Η θέση της εγκατάστασης (Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Διεύθυνση ή τοποθεσία).
 7. Γεωδαιτικές συντεταγμένες ή συντεταγμένες GOOGLE MAPS.

2.2 Σύντομο Ιστορικό Αδειοδότησης

 1. Πρώτη άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης).
 2. Πρώτη άδεια λειτουργίας.
 3. Αναφορά στις πιο πρόσφατες άδειες.

2.3 Στοιχεία σχετικά με την αιτούμενη άδεια

 1. Αιτούμενη άδεια (ένα από τα παρακάτω).
  1. Άδεια Εγκατάστασης.
  2. Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης.
   1. περιγραφή των κτιριακών μεταβολών.
   2. περιγραφή των μεταβολών του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  3. Άδεια Επέκτασης.
  4. Άδεια Εκσυγχρονισμού.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης παρεκκλίσεων από τους όρους δόμησης να αναφερθούν εν συντομία οι αιτούμενες παρεκκλίσεις που αφορούν την παρούσα άδεια.

2.4 Γενικά μέτρα προστασίας

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την προστασία του εργαζόμενου προσωπικού από κινδύνους βλάβης της υγείας του κατά τις εργασίες εγκατάστασης ή τη λειτουργία της μονάδας.

2.5 Κτιριακά

 1. Εμβαδό οικοπέδου
 2. Εμβαδό κύριων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 3. Εμβαδό αποθηκευτικών χώρων.
 4. Εμβαδό βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
 5. Απόσταση εγκαταστάσεων από τα όρια του οικοπέδου.
 6. Όροι δόμησης για το γήπεδο εγκατάστασης (βλ. ΦΕΚ 580Δ/1999).

2.5.1 Παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης

  1. Να αναφερθούν παρεκκλίσεις που έχουν δοθεί σε προηγούμενη αδειοδότηση (αριθμός απόφασης και είδος παρέκκλισης).
  2. Σε περίπτωση ύπαρξης νέων παρεκκλίσεων από τους όρους δόμησης να αναφερθούν και να αιτιολογηθούν οι αιτούμενες παρεκκλίσεις. Για την έγκριση αυτών θα πρέπει να ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία που θα περιλαμβάνει σχέδια και αιτιολογική έκθεση.

2.5.2 Αυθαίρετα κτίσματα

Να αναφερθεί η ύπαρξη αυθαίρετων κτισμάτων και αν βρίσκονται υπό διαδικασία νομιμοποίησης.

2.5.3 Κυκλοφοριακή σύνδεση

Αναφορά στην έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων. Εναλλακτικά αναφορά και τεκμηρίωση για τη μη απαίτηση των παραπάνω.

2.5.4 Ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις και προδιαγραφές

Αναφορά σε ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις (λεβητοστάσια, εμφιαλωτήρια οίνων, χώροι υγιειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.) και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν (πάχος τοιχοποιίας, εμβαδό, συνθήκες φωτισμού-αερισμού, κλπ.).

2.6 Παραγωγική διαδικασία (ανά γραμμή παραγωγής)

 1. Ονομασία γραμμής παραγωγής.
 2. Το είδος και τα παραγόμενα προϊόντα.
 3. Το είδος και η εκτιμώμενη ποσότητα των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιούνται.
 4. Το είδος και η εκτιμώμενη ποσότητα των δευτερευουσών υλών και των υλικών συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται.
 5. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής.
 6. Η παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης στο 8ωρο.
 7. Τυχόν πιστοποιήσεις που θα λάβουν ή λαμβάνουν τα παραγόμενα προϊόντα και η παραγωγική διαδικασίας (Δήλωση CE, HACCP, ISO, κλπ.)
 8. Διάγραμμα ροής.

2.7 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 1. Περιγραφή παραγωγικού εξοπλισμού.
 2. Περιγραφή μη παραγωγικού εξοπλισμού (ανελκυστήρες προσώπων, συστήματα HVAC, κλπ.).
 3. Περιγραφή εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος (κυκλώνες, μονάδα βιολογικού καθαρισμού, κλπ.).

2.7.1 Ειδικός εξοπλισμός

Α. Ατμολέβητες

   1. Ο αριθμός, το έτος κατασκευής και η κατηγορία των ατμολεβήτων.
   2. Να κατατεθεί σχετικό τεχνικό υπόμνημα (βλ. Παράρτημα Ι).

Β. Δοχεία πίεσης

   1. Ο αριθμός, το έτος κατασκευής, η χωρητικότητα και το περιεχόμενο των δοχείων υπό πίεση.
   2. Να κατατεθεί σχετικό τεχνικό υπόμνημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Γ. Εγκατάσταση υγραερίου

   1. Χωρητικότητα και αριθμός δεξαμενών ή συστοιχιών φιαλών.
   2. Να κατατεθεί σχετικό τεχνικό υπόμνημα (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).

Δ. Εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ

   1. Αριθμός και ισχύς.
   2. Να κατατεθεί σχετικό τεχνικό υπόμνημα (βλ. Παράρτημα ΙV).

Ε. Ύπαρξη Γεώτρησης

   1. Συντεταγμένες ΕΓΣΑ ή Google Maps της γεώτρησης.
   2. Να αναφερθεί ο αριθμός Άδειας Χρήσης Νερού.

ΣΤ. Άλλος ειδικός εξοπλισμός

   1. Δεξαμενές: χωρητικότητα και περιεχόμενο.
   2. Ανυψωτικές διατάξεις: γερανογέφυρες, ανελκυστήρες, κλπ. και πιστοποιήσεις που έχουν λάβει.

2.7.2 Ειδικές προδιαγραφές

Α. Καύση στερεών καυσίμων

Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. οικ. 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/1993) σε τρία αντίτυπα.

Β. Εστίες καύσης

Αναφορά στη τήρηση των μέτρων και των όρων της Κ.Υ.Α. 58751/2370 (ΦΕΚ 264/Β/1993) και της ΚΥΑ 11294 (ΦΕΚ 264/Β/1993).

2.7.3 Πίνακες μηχανολογικού εξοπλισμού

  1. Πίνακας που περιλαμβάνει το είδος και την ισχύ (Κινητήρια ή Θερμική) του παραγωγικού εξοπλισμού, του μη παραγωγικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος με αρίθμηση που αντιστοιχεί στην αρίθμηση των σχεδιαγραμμάτων.
  2. Πίνακας αναλυτικού προϋπολογισμού που περιλαμβάνει την αξία κάθε μηχανήματος και το σύνολο της αξίας αυτών.
  3. Πίνακας που περιλαμβάνει τη σημερινή αξία των γηπέδων και των κτιριακών εγκαταστάσεων με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των κτιρίων (ανά κτίριο).
  4. Προκειμένου για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση επιπλέον πίνακες για τα μηχανήματα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις του εκσυγχρονισμού ή/και της επέκτασης.

2.8 Περιβαλλοντικά

 1. Δήλωση συμμόρφωσης με τις ΠΠΔ ή αναφορά στην ΑΕΠΟ.
 2. Προσδιορισμός των αποβλήτων κατά ΕΚΑ και εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας κατ’ έτος.
 3. Προσδιορισμός των εργασιών διαχείρισης και αξιοποίησης ανά ΕΚΑ (εργασίες R και D).
 4. Περιγραφή του τρόπου αποχέτευσης των προερχόμενων αστικών λυμάτων από τη λειτουργία του εργοστασίου.
 5. Περιγραφή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης.
 6. Προσδιορισμός του τρόπου διάθεσης των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.
 7. Προσδιορισμός του επιφανειακού αποδέκτη, της απόφασης καθορισμού των οριακών τιμών για τις μικροβιολογικές, χημικές και άλλες παραμέτρους, της κατ’ ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους, και της ελάχιστης συχνότητας δειγματοληψίας (ισχύει σε περίπτωση διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων σε επιφανειακό αποδέκτη)
 8. Το είδος και η ετήσια ποσότητα καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν.
 9. Τα είδη και οι προβλεπόμενες εκπομπές αερίων ρύπων από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
 10. Η προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Σχεδιαγράμματα

Η μελέτη εγκατάστασης συνοδεύεται από τα παρακάτω σχεδιαγράμματα

3.1 Διάγραμμα Κάτοψης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Το διάγραμμα κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Διαστάσεις και αποστάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις μέσα στα κτίρια στις οποίες θα σημειώνονται τα μηχανήματα με περίγραμμα, χωρίς λεπτομέρειες αλλά με κλίμακα και αρίθμηση.
  • Πινακίδα στην οποία θα φαίνεται το είδος των μηχανημάτων, η κινητήρια και η θερμική ισχύς τους σε KW με αρίθμηση σύμφωνη με το προηγούμενο.
  • Το σύνολο της εγκατεστημένης κινητήριας και θερμικής ισχύος σε KW.
  • Απεικόνιση του ίχνους των τομών.

3.2 Διαγράμματα Τομής Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ανά γραμμή παραγωγής)

Τα διαγράμματα τομής του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνουν τα παρακάτω (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερα από ένα για την καλύτερη απεικόνιση):

  • Διαστάσεις και αποστάσεις.
  • Οι πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων.
  • Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις μέσα στα κτίρια στις οποίες θα σημειώνονται τα μηχανήματα με περίγραμμα σε προβολή , χωρίς λεπτομέρειες αλλά με κλίμακα και αρίθμηση.
  • Πινακίδα στην οποία θα φαίνεται το είδος των μηχανημάτων, η κινητήρια και η θερμική ισχύς τους σε KW με αρίθμηση σύμφωνη με το διάγραμμα κάτοψης.

3.3 Τοπογραφικό Διάγραμμα / Διάγραμμα κάλυψης γηπέδου εγκατάστασης

Το διάγραμμα κάλυψης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Οι διαστάσεις και το εμβαδόν του διατιθέμενου οικοπέδου.
  • Τα περιγράμματα των κτιρίων και των υπαίθριων εγκαταστάσεων (γεφυροπλάστιγγες, δεξαμενές υγραερίου, κλπ.) στο γήπεδο της εγκατάστασης.
  • Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου από τα κτίρια της εγκατάστασης.
  • Οι όροι δόμησης που ισχύουν στην περιοχή καθώς και οι τυχόν ζητούμενες παρεκκλίσεις.
  • Το είδος των ακινήτων ή γηπέδων που βρίσκονται σε απόσταση 150μ. περίπου από τα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης.
  • Οι πλησιέστεροι οικισμοί ή πόλεις και οι οδικές αρτηρίες.
  • Οι γεωδαιτικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ, HATT, WGS84).

4. Παραρτήματα

Παράρτημα Ι – Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης ατμολεβήτων
Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης δοχείων πίεσης
Παράρτημα ΙΙΙ – Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης υγραερίου
Παράρτημα ΙV – Τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης εφεδρικού Η/Ζ