Βήματα για την αδειοδότηση μιας μεταποιητικής δραστηριότητας

Μια μεταποιητική δραστηριότητα, προκειμένου να λειτουργήσει, πρέπει να λάβει την κατάλληλη άδεια μέσω της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στην Υ.Α.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/2012).

Συνοπτικά, η διαδικασία αδειοδότησης μιας μεταποιητικής δραστηριότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1.

Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου που παρέχεται από την υπηρεσία μας. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι:

       α. υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
       β. θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
Σημ.:  Στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ένα πρόσωπο για την διεκπεραίωση των παρακάτω βημάτων αδειοδότησης
ΒΗΜΑ 2. Κατάθεση του ερωτηματολογίου στην υπηρεσία μας (επέχει θέση αίτησης) σε δύο αντίγραφα.
ΒΗΜΑ 3. Απάντηση από την υπηρεσία μας εντός τριών (3) ημερών σχετικά με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
ΒΗΜΑ 4. Συγκέντρωση από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών που καθορίστηκαν στο ΒΗΜΑ 3 και κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία μας.
ΒΗΜΑ 5. Εξέταση του φακέλου από τους υπάλληλους της υπηρεσίας μας και εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες έκδοση της απόφασης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο.
ΒΗΜΑ 6. Διενέργεια αυτοψίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σημείωση: Για τις 103 δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ 3284B/2014) ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν στο ΒΗΜΑ 3 και τα διατηρεί στον χώρο της δραστηριότητας, ώστε να τα επιδείξει σε ενδεχόμενο έλεγχο. Πριν την έναρξη λειτουργίας 0 ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή του Ν. 3982/2011, η οποία και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά νόμο ελέγχους.