Ορισμοί μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Βάσει του Ν.3982 (ΦΕΚ 143Α/2011) οι μεταποιητικές και οι συναφείς προς αυτές δραστηριότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους και την μηχανολογική τους ισχύ.

 

Μεταποιητικές εγκαταστάσεις:

Είναι οι τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, η οποία σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία.

Κινητήρια ισχύς
Θερμική Ισχύς
Κατηγορία όχλησης
Ισχύς μη παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος
Βιομηχανία − Βιοτεχνία  >37 kW  >70 kW  Χαμηλή, Μέση, Υψηλή  δεν υπάρχει όριο
Επαγγελματικό εργαστήριο
0 kW < P < 37 kW  < 70 kW  Χαμηλή  δεν υπάρχει όριο
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011
 <10 kW (*) δεν υπάρχει όριο  Χαμηλή  δεν υπάρχει όριο

(*) Προϋπόθεση για να μην υπάγεται μια δραστηριότητα είναι να ΜΗΝ αναφέρεται στο παράρτημα της Υ.Α. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β/2014)

Αποθήκες:
Είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:
α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού  εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών:
Είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων, έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10 kW και το είδος της υπηρεσίας που παρέχουν καθορίζεται από Υπουργική Απόφαση