Νομοθεσία

Παρακάτω θα βρείτε τον επικαιροποιημένο κορμό της νομοθεσίας που χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Τα παρακάτω αφορούν την κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό τους και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους όπως επίσης και την διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών.Οι δραστηριότητες έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από συμπληρωματική νομοθεσία η οποία δεν παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο. Στην ενότητα “Ενημερωτικό υλικο” γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί το υλικό που θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης.


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών μονάδων καθορίζεται από  το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011) και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Υ.Α. ΟΙΚ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158/Β/2012). Στην εγκύκλιο 12549/601/Φ.15 – 07/09/2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-38Π) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ αναφέρονται  οι πιο  σηµαντικές  αλλαγές  που  επέρχονται με τη νέα νομοθεσία. Ο βασικός κορμός της νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων φαίνεται παρακάτω:

1. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργίας βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

a. Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.»
b. Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/2012) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.  3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)
c. ΚΥΑ 2219/146/Φ.15 (ΦΕΚ 584/Β/2012) «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.»
d. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ.13234/800/Φ.15 (ΦΕΚ3251Β/2012)
e. ΚΥΑ 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533Β/2012) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών.»
f. Υ.Α. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β/2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Με αυτή την Υ.Α. καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας σε 103 δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με:

ενώ εφαρμόζεται και η οικ. 13243/627/Φ.15 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ)


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων καταργούνται με το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, ενώ διατηρούνται για τις υπόλοιπες μονάδες. Η περιβαλλοντική κατάταξη γίνεται πλέον βάσει της Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ21/Β/2012). Ο βασικός κορμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας φαίνεται παρακάτω:

2.    Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
a.     Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 173829 (ΦΕΚ 2036Β/2014)
b.     ΚΥΑ  Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275Β/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ),  κατά  κλάδο  δραστηριότητας,  στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11»


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τρόφιμα και ποτά ή δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων χρειάζονται επιπλέιον αδειοδότηση ή γνωμοδότηση από αλλες υπηρεσίες και φορείς. Η πρόσθετη αδειοδότηση ή η αναζήτηση γνώμοδότησης καθορίζονται  κατά  περίπτωση ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας