Διοικητικά Θέματα

  • Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87 Α΄) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  • Π.Δ. 146/2010 (Φ.Ε.Κ. 239 Α’) “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.
  • Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α’) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.