Άδειες Βιοτεχνίας/Βιομηχανίας

Οι άδειες που χορηγούνται στις βιοτεχνικές/βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τη φάση της εγκατάστασής τους και πριν την έναρξη λειτουργίας τους έχουν σκοπό την εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και την κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

                 


  • Φάση Εγκατάστασης:
   • ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Πριν την εγκατάσταση και πριν την έναρξη οικοδομικών εργασιών χορηγείται Άδεια Εγκατάστασης. Ακολούθως διενεργείται επιθεώρηση εντός 15 ημερών.
   • ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Πριν την εγκατάσταση και πριν την έναρξη οικοδομικών εργασιών χορηγείται Άδεια Εγκατάστασης έπειτα από επιθεώρηση.
   • ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Πριν την εγκατάσταση και πριν την έναρξη οικοδομικών εργασιών χορηγείται Άδεια Εγκατάστασης έπειτα από επιθεώρηση

  • Φάση Λειτουργίας:
   • ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης η οποία θεωρείται από τους υπαλλήλους μας. Ακολούθως διενεργείται επιθεώρηση εντός 15 ημερών.
   • ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας χορηγείται Άδεια Λειτουργίας έπειτα από επιθεώρηση. (*)
   • ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας χορηγείται Άδεια Λειτουργίας έπειτα από επιθεώρηση.
(*) Εναλλακτικά προβλέπεται η κατάθεση Υ.Δ. Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Μέσης Όχλησης συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή, όμως προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία

  • Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης –  Κτιριακή ή Μηχανολογική Επέκταση ή Εκσυγχρονισμός
   • Πριν την οποιαδήποτε μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στο μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας. Οι υπάλληλοι μας θα τον ενημερώσουν για τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και θα τον καθοδηγήσουν ανάλογα.

  • Αλλαγή Επωνυμίας/ Αλλαγή Φορέα
   • Τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης ή η άδεια λειτουργίας που είναι σε ισχύ μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.