Άδειες μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών

Οι άδειες που εκδίδονται για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών αποσκοπούν στον έλεγχο της θέσης, της δραστηριότητας, της ισχύος της εγκατάστασης και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Η επιθεώρηση που γίνεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του Ερωτηματολογίου.

  • Φάση Εγκατάστασης: 
    • Σε υφιστάμενο κτίριο: Δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας απόφασης από την υπηρεσία μας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε χώρο κύριας χρήσης.
    • Σε κτίριο που πρόκειται να ανεγερθεί: Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ως βιοτεχνικό κτίριο, πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, χορηγείται Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με Άδεια Εγκατάστασης, σύμφωνα με το αρθρο 8 του Ν.3325 (ΦΕΚ68Α/2005)
  • Φάση Λειτουργίας: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου η οποία θεωρείται από τους υπαλλήλους μας.
  • Τροποποίηση Εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά ή το μηχανολογικό εξοπλισμό
   • Πριν την οποιαδήποτε μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στο μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας. Οι υπάλληλοι μας θα τον ενημερώσουν για τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και θα τον καθοδηγήσουν ανάλογα.
  • Αλλαγή Επωνυμίας/ Αλλαγή Φορέα
   • Τροποποιείται η Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.