Άδειες Επαγγελματικού Εργαστηρίου

Οι άδειες που εκδίδονται για τα επαγγελματικά εργαστήρια αποσκοπούν στον έλεγχο της θέσης, της δραστηριότητας, της ισχύος της εγκατάστασης και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Η επιθεώρηση που γίνεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του Ερωτηματολογίου.


  • Φάση Εγκατάστασης: 
    • Σε υφιστάμενο κτίριο: Δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας απόφασης από την υπηρεσία μας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε χώρο κύριας χρήσης.
    • Σε κτίριο που πρόκειται να ανεγερθεί: Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ως βιοτεχνικό κτίριο, πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, χορηγείται Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με Άδεια Εγκατάστασης, σύμφωνα με το αρθρο 8 του Ν.3325 (ΦΕΚ68Α/2005)

  • Φάση Λειτουργίας: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου η οποία θεωρείται από τους υπαλλήλους μας.

  • Τροποποίηση Εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά ή το μηχανολογικό εξοπλισμό
   • Πριν την οποιαδήποτε μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στο μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας. Οι υπάλληλοι μας θα τον ενημερώσουν για τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και θα τον καθοδηγήσουν ανάλογα.

  • Αλλαγή Επωνυμίας/ Αλλαγή Φορέα
   • Τροποποιείται η Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.