Άδειες αποθηκών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011

Οι άδειες που χορηγούνται στις αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011 κατά τη φάση της εγκατάστασής τους και πριν την έναρξη λειτουργίας τους έχουν σκοπό την εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και την κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

  • ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
   • Φάση Εγκατάστασης: 
    • Σε υφιστάμενο κτίριο: Δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας απόφασης από την υπηρεσία μας. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε χώρο κύριας χρήσης.
    • Σε κτίριο που πρόκειται να ανεγερθεί: Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ως αποθήκη των διατάξεων του Ν.3982/2011, πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, χορηγείται Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με Άδεια Εγκατάστασης, σύμφωνα με το αρθρο 8 του Ν.3325 (ΦΕΚ68Α/2005)
   • Φάση Λειτουργίας: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Αποθήκης η οποία θεωρείται από τους υπαλλήλους μας.
                                               ___________________________________________________________________
  • ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΣΗΣ / ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ και εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρθ. 19 του Ν.3982/2011

   • Φάση Εγκατάστασης: Πριν την εγκατάσταση και πριν την έναρξη οικοδομικών εργασιών χορηγείται Άδεια Εγκατάστασης έπειτα από επιθεώρηση.
   • Φάση Λειτουργίας: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας χορηγείται Άδεια Λειτουργίας έπειτα από επιθεώρηση. (*)
(*) Εναλλακτικά για τις αποθήκες μέσης όχλησης προβλέπεται η κατάθεση Υ.Δ. Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Μέσης Όχλησης συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή, όμως προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία.
                                               ___________________________________________________________________
  • Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης –  Κτιριακή ή Μηχανολογική Επέκταση ή Εκσυγχρονισμός
   • Πριν την οποιαδήποτε μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στο μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας. Οι υπάλληλοι μας θα τον ενημερώσουν για τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και θα τον καθοδηγήσουν ανάλογα.

___________________________________________________________________

  • Αλλαγή Επωνυμίας/ Αλλαγή Φορέα
   • Τροποποιείται της Άδειας Εγκατάστασης ή της Άδειας Λειτουργίας ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Αποθήκης μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.