Χορηγούμενες Άδειες

Η αδειοδότηση μιας μεταποιητικής δραστηριότητας χωρίζεται σε δύο φάσεις:

1) Την αδειοδότηση πριν την εγκατάσταση της δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση

2) Την αδειοδότηση πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας

Το είδος της άδειας που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάθε φάση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας (βλ. Ορισμοί) και την κατάταξή της στους βαθμούς όχλησης.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ξεκινά με την κατάθεση του Ερωτηματολογίου του Ν.3982/2011, στο οποίο περιγράφεται σαφώς το αίτημα (βλ. Βήματα για την αδειοδότηση).

Οι άδειες που χορηγούνται από την υπηρεσία μας για τις μεταποιητικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011 φαίνονται στις παρακάτω σελίδες: