Διαδικασία Αδειοδότησης

Η νομοθεσία για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών προς αυτές δραστηριοτήτων* περιλαμβάνει την διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων από τους υπαλλήλους μας, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος, το είδος, το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας.

Με την εφαρμογή του Ν.3982/2011 υιοθετήθηκε το Ερωτηματολόγιο ως ένα τυποποιημένο έντυπο επικοινωνίας και αναπόσπαστο τμήμα της άδειας που τελικά εκδίδεται. Ένα πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Ν.3982/2011 εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα παρακάτω:
        >  Προσδιορίζει το ακριβές αίτημα προς την υπηρεσία μας
        >  Δίνει μια συνοπτική αλλά ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας
        >  Χρησιμοποιείται για την καλύτερη κατανόηση του αιτήματος και τον  καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τύπο αιτήματος
        >  Συνεισφέρει στην καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ υπηρεσίας και ενδιαφερομένου
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η κατάθεση του Ερωτηματολογίου του Ν.3982/2011 στην υπηρεσία μας, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως και με στοιχεία που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι μαζί με την έκδοση της απόφασης από την υπηρεσία μας επισυνάπτεται ένα θεωρημένο αντίγραφο του Ερωτηματολογίου του Ν.3982/2011, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης και μπορεί να ζητηθεί σε πιθανό έλεγχο για την διασταύρωση των στοιχείων που δηλώθηκαν σε αυτό.
* Με τον όρο μεταποιητικές και συναφείς προς αυτές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες ορίζονται ρητά στις διατάξεις του Ν.3982 (ΦΕΚ143Α/2011), όπως αυτός ισχύει.