Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος χειμερινής περιόδου 2018-2019

Α. 6.000 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και

Β. 1.500 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και μεταφορά 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.   (cpv 34927100-2)

Προσφορές  θα υποβληθούν για το σύνολο της ποσότητας και ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Αριθμός Διακήρυξης;  22/2016 (α/α 26201)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο  Διαγωνισμό,  για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και μεταφοράς 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 5.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Αριθμός Διακήρυξης:  21/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή  Διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και μεταφοράς 5.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας & μεταφοράς 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Αριθμός Διακήρυξης 6/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού αλατιού 2015-2016

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους :  123.000,00  Euro (με Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 2.000 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 164.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Διακήρυξη Προμήθειας Και Μεταφοράς Άλατος Για Τις Ανάγκες Της Π.E. Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2015

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 220 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016. (CPV 34927100-2) » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής για την α) διενέργεια Διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος, β) παραλαβή των προμηθευόμενων ποσοτήτων

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/10-04-2012) και πιο συγκεκριμένα με όσα στο άρθρο 186 παρ.1 αυτού προβλέπονται, αναφορικά με την παραλαβή αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων των εργολαβιών αφενός (και Εγκύκλιος 11/Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/16-05-2012 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., παρ.Ε.1) και αφετέρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Μεταφοράς 4.550 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 16/2015

«Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550  (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 440 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016». (CPV 34927100-2) » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:
1 2