Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 20/2016 για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 Π.Ε Κοζάνης

Διαγωνισμός

Σχετικά με την αριθμ. 20/2016 Διακήρυξη αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 26373  επισημαίνουμε τα έξης:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:

Ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/16 Αριθμός – Α/Α 26373 Συστήματος:

Ανοικτού Διεθνή  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρ(οδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, συνολικού προϋπολογισ(ού 7.862,148,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακηρυξης  20/2016 » Διαβάστε περισσότερα !!!

Κοινοποιήστε:
1 2 3 4