Απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου της Ακρόπολης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε τρεις οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων

Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄224/05.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.

v6zn469ht0-iye

Κοινοποιήστε: