Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα.

vt1n465fuu-3o4

Κοινοποιήστε: