Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-1983, τ. Α’) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007, τ. Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/23-11-2007,τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

7r8846914k-2rp

Σύμφωνα με το αριθμ. 531/29-1-2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 16-2-2015 έως 16-3-2015

Κοινοποιήστε: